CESTOVNÉ POISTENIE

Vlastné cestovné poistenie

Pokiaľ máte vlastné poistenie (napr. poistenie ku karte alebo k účtu), preverte si u svojho poskytovateľa aj rozsah poistenia a poistné krytie. Najmä či sa vzťahuje aj na športové aktivity typu kanoe či kajak.

Alpenverein poistenie

Pre aktívnych športovcov je výborné aj celoročné členstvo Alpenverein. Zahrnuje hlavne záchranné akcie v teréne a transport. Okrem iného ponúka množstvo iných výhod a zliav. Nie je to však zájazdové poistenie. Viac info napr. TU.

Komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu - UNION

My k našim zájazdom ponúkame zájazdové komplexné cestovné poistenie UNION, ktoré okrem iného zahrnuje aj poistenie storna zájazdu v prípade nepredvídaných udalostí. Podmienkou účinnosti poistenia storna je, že poistenie bolo objednané spolu so zájazdom (teda nie tesne pred zájazdom). 

Balík A1
Európa - kategória ŠPORT - splavovanie (kanoe, kajak)

Poistná sadzba 6 € / deň

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

• ambulantné ošetrenie, hospitalizácia, preprava do a zo zdravotníckeho zariadenia, preprava do vlasti - 250.000 €

• ubytovanie spolucestujúcej blízkej osoby v zdravotníckom zariadení v prípade hospitalizácie dieťaťa vo veku do 6 rokov - 35 €/ 1 noc, max. 350 €

• ubytovanie a stravovanie poisteného v prípade, že z lekárskeho hľadiska už nie je nutná hospitalizácia poisteného, ale zároveň nie je možná preprava do vlasti - 35 €/ 1 noc, max. 350 €

• prevoz telesných pozostatkov - 10.000 €

• nákup alebo oprava dioptrických alebo protetických pomôcok - 100 €

• ošetrenie jedného zuba / spolu za všetky zuby - 100 € max. 300 €

• 24-hodín denne dostupný servis pri poistnej udalosti v zahraničí - bez limitu

poistenie batožiny

• poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata batožiny z toho: 1.000 €, max. 350 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €

• poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata poistených vecí zakúpených počas cesty a pobytu - 500 €, max. 175 € / 1 vec, spoluúčasť 15 €

• náklady za nákup náhradných odevov a toaletných potrieb v zahraničí pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou - min. 24 hod - max. 48 hod – 100 €, viac ako 48 hod – 300 €

• náklady na zaobstaranie náhradného cestovného dokladu v zahraničí v prípade jeho poškodenia, zničenia, odcudzenia, straty - 350 €

poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

• škody na zdraví - 100.000 €

• škody na majetku - 35.000 €

• náklady na advokáta v zahraničí - 2.000 €

• náklady kaucie v zahraničí - 3.000 €

úrazové poistenie

• trvalé následky úrazu - 14.000 €

• smrť v dôsledku úrazu - 7.000 €

poistenie storna zájazdu

• choroba, úraz, živelná udalosť, trestný čin, nedobrovoľná strata zamestnania - 80% storno poplatku, max. 1.000 € / osoba spolu max. 3.000 €

• hospitalizácia, ak trvá viac ako 3 dni nepretržite - 90% storno poplatku, max. 1.000 € / osoba spolu max. 3.000 €

• smrť poisteného, smrť blízkej osoby - 100% storno poplatku, max. 1.000 € / osoba spolu max. 3.000 €

poistenie nevydarenej dovolenky

odškodné za každý začatý deň hospitalizácie, ktorá nastala v čase trvania zájazdu a ktorá trvá najmenej 3 dni - 20 € / deň poistený, 10 € / deň spoluprihlásená osoba

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

cestovné náklady na dopravenie spoluprihlásených blízkych osôb do vlasti - 450 € / osoba, spolu max. 2.000 €

poistenie doprovodu

• náklady na cestu (do aj zo zahraničia) sprevádzajúcej osobe pre dieťa do 15 rokov - 1.500 €

• náklady na cestu poisteného (dieťa do 15 rokov) späť do vlasti - 1.500 €

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

• cestovné náklady - 350 € / osoba, spolu max 1.400 €

• nečerpané služby pri predčasnom návrate z cesty a pobytu - 700 € / osoba, spolu max 2.800 €

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poisteného

• náklady na cestu blízkej osoby do a z miesta hospitalizácie poisteného dlhšej ako 10 dní nepretržite - 500 €

• náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie poisteného dlhšej ako 10 dní nepretržite - 350 €, max 35 € / 1 noc

poistenie nákladov v prípade choroby dieťaťa

• náklady na cestu blízkej osoby do miesta hospitalizácie poisteného dieťaťa do 15 rokov - 250 €

• náklady na cestu zo zahraničia do vlasti poisteného dieťaťa do 15 rokov a jeho blízkej osoby - 500 €

• náklady na ubytovanie blízkej osoby v mieste hospitalizácie poisteného dieťaťa do 15 rokov - 350 €, max. 35 € / noc

poistenie cestovných nákladov v prípade nepojazdného vozidla

• náklady na prepravu do vlasti - 250 €

• alebo náklady na ubytovanie v mieste opravy motorového vozidla - 250 €

poistenie meškania hromadného dopravného prostriedku

odškodné za meškanie hromadného dopravného prostriedku - 5 € / 1 hodina, max. 50 €

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

nečerpané služby pri oneskorenom nástupe na zájazd neskôr ako o 48 hodín - 100 € / osoba, spolu max. 350 €

poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

• vyhľadávanie - patránie - 20.000 €

• vyslobodzovanie - 20.000 €

• preprava - 20.000 €

• prevoz telesných pozostatkov - 20.000 €

Dôležité informácie

Vzhľadom na špecifický charakter našich vodácko-outdoorových zájazdov si pred uzatvorením poistnej zmluvy doporučujeme pozorne preštudovať poistné podmienky >>>

Sme poistení voči úpadku CK

Ako každá serózna cestovka, aj my musíme byť poistení. Tu je náš garančný list na tento rok: