VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch a produktoch (ďalej len „všeobecné podmienky”) cestovnej kancelárie ADVENTURIO s.r.o., (ďalej len „CK”) sú platné pre všetky katalógové a forfaitové zájazdy a služby organizované CK.
Všeobecné podmienky CK sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba „zmluvy o zájazde”), ktorú CK uzatvára s objednávateľom zájazdu.  
Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanoveniami zákona č.170/2018 Z.z o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

II. VZNIK ZMLUVNÝCH VZŤAHOV

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:  
a) CK ADVENTURIO s.r.o., so sídlom: č.d 123, 935 33 Nový Tekov, IČO 35 927 453, zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro vložka č. 16453/N, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom vlastného predajného miesta alebo prostredníctvom splnomocnených zmluvných zákonom určených predajcov cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „CK a CA”),  
b) objednávateľ (fyzická alebo právnická osoba), ktorý uzatvorí s CK zmluvu o zájazde; osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila; osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa §741f Občianskeho zákonníka znení neskorších predpisov.

2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká (t.j. nadobúda platnosť) uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j: podpísaním zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a prijatím, t.j.: potvrdením zo strany CK. Uzatvorením zmluvy objednávateľ vyslovuje súhlas so zmluvnými vzťahmi a za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3) Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

4) Obsah zmluvy o zájazde sa určuje z katalógovej ponuky, dostupnej na adventurio.sk (ďalej len „katalóg”) a zákazníkom potvrdenej objednávky.

5) Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

III. CENOVÉ PODMIENKY

1) Cena zájazdu je stanovená dohodou medzi objednávateľom a CK, vychádza z aktuálnej ceny zájazdu uvedenej v katalógu CK. Pre rozsah zmluvne zjednaných služieb je záväzný rozpis služieb uvedený v zmluve o zájazde. Ceny zájazdov sú stanovené na osobu a zahrňujú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované.

2) Cena zájazdu zvyčajne zahrňuje:  
a) dopravu 9-miestnym mikrobusom počas celého programu zájazdu,  
b) prenájom lodí a nevyhnutného vybavenia, potrebného pre bezpečnosť a pohodlie účastníkov (taxatívne vymenované v katalógu pri každom zájazde),  
c) služby inštruktorov vodných športov  (ktorí zároveň vykonávajú funkciu zástupcu CK a sú nepretržite prítomní počas celého zájazdu),  
d) povinné zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku CK.

3) Cena zájazdu zvyčajne nezahrňuje:  
a) ubytovanie počas celého zájazdu v kempoch (chatky alebo stany), CK vždy uvádza orientačnú výšku ubytovania vo svojom katalógu,  
b) stravovanie (stravovanie účastníkov je počas celého zájazdu individuálne, CK môže doporučiť výber reštaurácií v danom mieste, miestnej kuchyne a pod.),
c) nepovinné príplatky (t.j.: objednávateľ sa môže na mieste rozhodnúť, či danú aktivitu absolvuje alebo nie), medzi ktoré patria napr.: vstup do národného parku, poplatok za splav určitého úseku rieky (umelý kanál),
d) komplexné cestovné poistenie nie je povinné, CK však doporučuje mať uzatvorené cestovné poistenie pri každom zájazde (objednávateľ si ho môže zabezpečiť prostredníctvom CK alebo individuálne).  
Všetky služby uvedené v ods. 2 a 3 sú taxatívne vymenované v katalógu CK pre každý zájazd zvlášť.

4) CK je vo výnimočnom prípade oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu uvedenú v zmluve len v prípade, že dôjde k:  
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane zvýšenia cien pohonných látok,  
b) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% voči mene, v ktorej sú kalkulované ceny a služby pre danú destináciu, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
Cena zájazdu uvedená v zmluve o zájazde sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. CK je oprávnená zvýšiť cenu zájazdu iba o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 4) písmena a) a b).
Maximálne navýšenie ceny zájazdu je 8% a CK súčasne predkladá objednávateľovi presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Písomné oznámenie o zvýšení ceny zájazdu musí CK objednávateľovi odoslať najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% z ceny zájazdu so splatnosťou zvyčajne 7 dní od uzavretia zmluvy o zájazde. V prípade, že objednávateľ uzatvorí zmluvu o zájazde v čase menej ako 21 dní pre začatím zájazdu, je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 50% ihneď.  V prípade, že objednávateľ neuhradí preddavok do dátumu uvedenom na zmluve (dátumu splatnosti), má sa za to, že od zmluvy odstupuje a nemá právo na náhradu škody.

2) Doplatok do celkovej ceny zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 14 dní pred nástupom na zájazd (ak nebolo písomné dohodnuté inak).   

3) Výška preddavku a doplatku, časový rozpis platieb sú obsahom zmluvy o zájazde. V oboch prípadoch sa cena zájazdu považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet CK.

V. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1) K základným právam objednávateľa patria najmä:  
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb. Pokiaľ však zmluvne dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na ich náhradu (napr.: svojvoľné ukončenie zájazdu o deň skôr),  
b) právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,  
c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,  
d) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu ďalšie podrobné písomné informácie o všetkých skutočnostiach (vrátane kontaktu na zástupcu CK mieste počas pobytu), ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe, pokiaľ už nie sú obsiahnuté v katalógu alebo v zmluve o zájazde,  
e) právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde pred začatím čerpania služieb podľa čl. VIII. týchto všeobecných podmienok  
f) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom IX. týchto všeobecných podmienok,
g) právo pred začatím zájazdu písomne oznámiť CK, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Objednávateľ tak môže urobiť len v lehote najneskôr 3 dni pred začatím zájazdu a oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou o zájazde a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patria najmä:  
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde (najmä: dátum narodenia, mobilný kontakt),
b) u osôb mladších ako 15 rokov je potrebné zabezpečiť sprevádzanie pod dozorom zákonného zástupcu a u osôb vo veku od 15 do 18 rokov sa k účasti na zájazde vyžaduje písomný súhlas zákonného zástupcu,  
c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,  
d) používať zverené  vybavenie len k účelu, na ktoré je určené a to obvyklým spôsobom. Vybavenie je podľa zmluvy určené na vodnú turistiku a je nutné ho chrániť najmä pred poškodením teplom (otvorený oheň) alebo prehriatím (slnečné žiarenie) podľa pokynov inštruktora a zástupcu CK na zájazde. Objednávateľ je povinný uhradiť škody spôsobené nešetrným a hrubým zaobchádzaním so zvereným výstrojom, jeho stratou, zničením a pod. e) riadiť sa pokynmi inštruktorov alebo zástupcu CK,  
f) zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť, poškodiť alebo obmedzovať ostatných účastníkov zájazdu.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI CK

1) CK je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde vo svojom katalógu, prípadne inou písomnou formou presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) CK je povinná po celý čas podnikania mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku (ďalej len „poistenie zájazdu”), na ktorého základe vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:  
a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí, do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,  
b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.
Ak CK neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, je CK povinná zabezpečiť uvedenú dopravu organizačne vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom zástupcu CK, pričom finančné zabezpečenie dopravy poskytne poistiteľ vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu.  
CK má uzavreté zmluvné poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie v Union poisťovňa, a.s. Číslo poistnej zmluvy: 14-6753.

3) CK je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne: a) ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo katalógu,  
b) meno a kontakt (mobil) na zástupcu CK (ktorý je nepretržite prítomný na každom zájazde), na ktorého sa môže objednávateľ v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu,  
c) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu CK v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba.

4) Ak sa počas zájazdu preukáže, že objednávateľ je pod vplyvom omamných látok alebo jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu, môže ho inštruktor alebo zástupca CK z určitého programu vylúčiť (v rámci dodržania bezpečnosti všetkých účastníkov).
Pokiaľ objednávateľ opakovane a hrubo porušuje inštrukcie dané inštruktorom alebo zástupcom CK, môže CK od zmluvy o zájazde odstúpiť. Odstúpenie zo zájazdu podľa ods. 4 sa nepovažuje za nesplnenie zmluvne dohodnutých služieb zo strany CK.

VII. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1) Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, uvedie CK v návrhu novú cenu.

2) Ak CK navrhne zmenu zmluvy podľa ods. 1) má objednávateľ právo rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Objednávateľ musí svoje rozhodnutie oznámiť CK v lehote, ktorú CK určila.

3) Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

4) Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve o zájazde, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

5) Ak služby podľa ods. 4) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je CK povinná:  
a) vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady,  
b) rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady,

6) CK si vyhradzuje právo v potrebnom rozsahu zmeniť program zájazdu, ktoré zahrňuje uzatvorená zmluva nasledovne: 
a) zmena výberu rieky a výberu jednotlivých úsekov splavu, ktoré sú menované v programe zájazdu a sú predmetom zmluvy a to v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok ( povodeň, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážď, víchrica a pod.),  
b) následná zmena ubytovania v danej lokalite v závislosti od zmeny rieky, zámena poradia jednotlivých bodov programu (splav, turistika, kultúrno-historicko-poznávacie aktivity) v rámci celého programu zájazdu, prihliadnuc na vhodné počasie pre jednotlivé aktivity a bezpečnosť účastníkov.

7) Pri všetkých zmenách vymenovaných v ods. 6) nie je dôvodom na zmenu svojvôľa CK ale nutnosť a nevyhnutnosť zaručiť bezpečnosť všetkých účastníkov zájazdu, pričom CK zaručuje ekvivalentný štandard a rovnakú úroveň programu ako sa zaviazala v pôvodnom programe zájazdu. Alternatívne možnosti v rámci dodržania rovnakej úrovne programu jednotlivých zájazdov CK tiež uvádza vo svojom katalógu, cieľom je informovať klienta o všetkých možnostiach náhradného programu v prípade nepriaznivého počasia pre danú aktivitu.

8) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu medzi  objednávateľom a CK, ak:  
a) realizácia zájazdu je podmienená dosiahnutím minimálneho počtu účastníkov zájazdu, vtedy je CK povinná informovať klientov o zrušení zájazdu do doby:
- 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
- 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
- 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni
CK uvádza údaj o min. počte účastníkov potrebných pre realizáciu zájazdu v katalógu pri každom zájazde. 
b) ak je uskutočnenie zájazdu sťažené z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností ako vojna, zemetrasenie, povstanie, prírodná katastrofa a pod. a tieto situácie nebolo možné predvídať pri uzatváraní zmluvy o zájazde.  
V oboch prípadoch písmena a) a b) sa objednávateľom uhradená cena za zájazd v plnej výške bezodkladne vracia. Oznámenie o zrušení zájazdu zasiela CK objednávateľovi písomne.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) CK môže pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu, alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, ktoré boli zmluvne dohodnuté.

2) Ak nie je dôvodom odstúpenia od zmluvy objednávateľa porušenie povinností CK, ktoré sú určené touto zmluvou alebo zákonom, alebo ak CK odstúpi od zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia  povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný  zaplatiť CK zmluvné pokuty  (tzv. stornopoplatok) v nasledovnej výške:
pri odstúpení od zmluvy viac ako 30 dní pred nástupom na zájazd – bez storno poplatku,  
30 až 21 dní pred nástupom na zájazd – 30% z ceny zájazdu,  
20 až 15 dní pred nástupom na zájazd – 40% z ceny zájazdu,  
14 až 7 dní pred nástupom na zájazd – 50% z ceny zájazdu,  
6 až 3 dni pred nástupom na zájazd – 70% z ceny zájazdu,  
2 až 1 deň pred nástupom na zájazd –  90% z ceny zájazdu,  
v deň nástupu na zájazd – 100%  z ceny zájazdu.

CK je povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy je porušenie povinností CK určené zmluvou alebo zákonom alebo ak nedôjde k uzavretiu novej zmluvy, je CK povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4) Za deň odstúpenia od zmluvy o zájazde je považovaný deň, kedy bola písomnou formou doručená informácia o odstúpení druhej strane.

IX. REKLAMÁCIE POSKYTNUTÝCH SLUŽIEB

1) CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne a to u dodávateľa služby alebo alebo u povereného zástupcu CK, ktorý je k dispozícii nepretržite počas celého zájazdu. O uplatnení tohto práva je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so zástupcom CK.

2) Ak nesplní CK povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde alebo zákona riadne a včas, môže objednávateľ uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 2 rokov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká.

3) CK je povinná vybaviť reklamáciu v 30 dňovej lehote ustanovenej zákonom o ochrane spotrebiteľa.  

4) CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odstúpením od zmluvy o zájazde alebo porušením povinností len vtedy, ak preukáže, že túto škodu nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená:  
a) objednávateľom,  
b) treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu,  
c) udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.  
V oboch prípadoch ods.1) písmena b) a c) je CK povinná poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.

X. CESTOVNÉ POISTENIE

1) CK ponúka možnosť uzatvoriť komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu vrátane poistenia storna zájazdu. Obsah, cena a podmienky komplexného cestovného poistenia sú k dispozícii na web stránke  cestovné poistenie .

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky domáce a zahraničné zájazdy a služby poskytované CK ADVENTURIO, pokiaľ rozsah vzájomných práv a povinností nebol inak písomne zjednaný.

Platné od 01.01.2023